үндсэн болон гуравдагч шатны боловсруулах үйлдвэрүүдийн тодорхойлолт