дэлхийн хэмжээнд алтны үйлдвэрлэлийн даралтыг исэлдүүлэх ургамал